Kommunalpolitisk årsberetning

Hanne Berg: Beretning fra SF i Fredensborg byråd 2018 til SF-generalforsamling 17.02.19

Beretning fra SF i Fredensborg byråd 2018 til SF-generalforsamling 17.02.19

Jeg har arbejdet for en rødere og grønnere dagsorden i Fredensborg byråd. Særligt ved at give SF´s synspunkter til kende både i byråd og udvalg og igennem den offentlige debat med læserbreve i lokalaviserne.

Desuden gennem budgetforhandlingerne ved at arbejde for mere borgernær velfærd og grøn omstilling.

Nedenfor er et uddrag af mine læserbreve i 2018.

Januar - august

SF kæmper for at 5 fraktioner af affald sorteres ved boligen og indsamles kommunalt

Jo mere vi kan genanvende vores ressourcer også i form af affald, kan vi nedsætte forureningen og forbruget af genanvendelige materialer.

Men sagen er ikke afgjort endnu. Den er trukket ud pga. splitteles i Socialdemokratiet. Enh. og Soc. har stemt for en udsættelse af sagen, for at undersøge økonomi og alternative sorterings- og indsamlingsløsninger.

Vi regner med en ny afstemning i byrådet i løbet af 2019.

Marts

SF foruroliget over unges mistrivsel i frit fald – vi har sat et problem på dagsorden lokalt

(Hanne Berg og Henriette Brandt Pedersen, begge (SF)

Henholdsvis næstformand i Børne- og Skoleudvalget og medlem af bestyrelsen for UngFredensborg)

”Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en såkaldt sundhedsprofil for unge mellem 16 - 24 år. Hver fjerde unge kvinde har dårligt mentalt helbred, mens det samme gælder for hver ottende unge mand. Seneste sundhedsprofil er fra 2013, og her var det hver sjette unge kvinde og hver tolvte unge mand, der var i mistrivsel.

Vi er dybt foruroliget over, at vores unge menneskers trivsel er i frit fald. For de unge skal have lov at være unge, uden at skulle være fokuseret på konkurrence, tårnhøje krav på de sociale medier, og for kvindernes vedkommende forskruede forventninger til dem på arbejdsmarkedet og muligvis på studiet. Vi vil fortsat sætte problemet til debat og overveje forandringer, der kan forebygge dårligt mentalt helbred. Hvilke ændringer skal gennemføres i Fredensborg Kommunes folkeskoler, i fritidshjem og ungdomsklubber? Hvilken inspiration skal vi tilbyde forældre til teenagebørn, og hvilke krav skal vi rette til folketinget for at få ændret de grundlæggende strukturer for unge i deres hverdag, så langt flere kan få en dejlig ungdom uden dårligt mentalt helbred.”

Vi forventer at arbejde videre med denne problemstilling i nærmeste fremtid.

April

SF fik forhandlet økonomi til borgerinitiativer i alle bymidter

SF er optaget af, at give folk mulighed for selv at skabe og udvikle aktiviteter i bycentrene. Behovet for at mødes om fælles aktiviteter opleves med fornyet styrke i takt med, at butikslivet skranter og dør i bycentrene. Vi mennesker har brug for at mødes i sociale fællesskaber. Vores byer er langsom blevet tømt for byliv og handel de seneste år, og mens vi sidder bag fjernsyn og computerskærme i de små hjem, genopstår ønsket om at mødes om kultur, aktiviteter, fællesspisninger og meget andet.

Jeg er utroligt glad for, at vi i budgetforligskredsen med borgmesteren i spidsen er blevet enige om at bevilge 300.000 kr. til nye aktiviteter i alle vores bycentre i 2018.

[I 2019 er der afsat 100.000 kr.]

SF stemte imod plangrundlaget for en ny bymidte i Kokkedal (Landsplandirektiv)

Fordi:

Hvis vi siger ja til en ny bymidte i Kokkedal tæt på motorvej og Kongevej og langt fra togstationen, er vi i færd med at by-udvikle for bilisterne. Det er manglende konsekvens ift. kommunens ellers ambitiøse klimapolitik. Det vil øge bilismen, det har vi slet ikke brug for!

SF er derfor ikke tilhænger af at muliggøre et kæmpe nybyggeri uanset om det kaldes en bymidte eller et aflastningscenter.

Ydermere mener vi, at planen skal standses, fordi dens primære formål er at skabe finansiering til privatskolen NGG s udbygning og modernisering.

Et næsten samlet byråd har i budgetforliget for ganske nyligt vedtaget en plan for Fremtidens skoler i Fredensborg Kommune – med modernisering og nybyggeri for lidt under en mia. kr. over de næste 10-12 år. Satsningen på Fremtidens kommuneskoler skal blandt andet styrke Kokkedal Skole, og dermed tiltrække nogen af de ca. 50 % af børnefamilierne, der i dag fravælger kommunens skoler. Derfor er det inkonsekvent at skabe grundlag for en udvidelse og modernisering af privatskolen NGG, som netop er en stor konkurrent til vores kommuneskoler. Det kan under ingen omstændigheder være i Fredensborg kommunes interesse.

[Et flertal har desværre stemt ændringen igennem, og Erhvervsstyrelsen har godkendt Landsplandirektivet. Så nu har kapitalinteresserne frist slag til at igangsætte en udvikling på nabogrunden til Cirkelhuset]

Juni

Peter Milan, Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg Kommune

Trine Torp, (SF), Folketingsmedlem og Hanne Berg, byrådet skrev et fælles indslag

Mere vild natur

Den vilde natur skal på dagsordenen med urørt skov og grøftekanter, der skal gro vildt for at tiltrække bier og sommerfugle. Der er brug for, at vi i Danmark indfører den vildeste naturpolitik med bindende mål for naturen lokalt og nationalt.

Der er grundlæggende to årsager til behovet for en ambitiøs naturplan: Dels mangler naturen plads, naturarealet er for lille, for spredt og uden sammenhæng.

Og dels er naturkvaliteten ofte alt for ringe. Markerne fortrænger ådale, højmoser, kildevæld og kalkoverdrev, altså de særlige danske naturtyper, som planterne og dyrene hører hjemme i.

Der er tre millioner færre fugle i det åbne land end for 40 år siden. De sidste 50 år er 12 dagsommerfuglearter uddøde.

Vi er Europas mest intensivt dyrkede land, hvilket betyder, at naturen i Danmark har betydelig mindre plads end i andre lande i Europa. For 11 af 17 særligt EU-beskyttede naturtyper kalder forskerne udviklingen i Danmark for ' alarmerende'.

Samtidig har vi et af de mest opsplittede landskaber i Europa og dermed mindst sammenhængende natur. Hvis problemet er pladsmangel, er løsningen at skabe plads til naturen.

I Fredensborg kommune arbejder kommunen sammen med DN og DOF for at skabe plads til mere natur. F.eks. i Kokkedal har vi et projekt under udvikling mellem Holmegårdsvej og Kirkeskoven, der lægger sig i forlængelse af den fredede ådal ved Usserød Å. Projektet skal omlægge tidligere landbrugsjord til fri og vild natur.

Vi skal selvfølgelig gå videre ad den vej i Fredensborg Kommune. Vi skal samarbejde bredt, så vi får mere vild, smuk natur og beskytter flere fugle, insektet og planter fra at blive udryddet.

August 2018

SF og Enh.: Fredensborg kommune skal gå foran med en forbedret lokalaftale til lærerne

”Efter de landsdækkende overenskomstforhandlingers afslutning på det offentlige område i juni måned i år, var det eneste der ikke blev forhandlet på plads, en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

I Fredensborg kommune har vi gode erfaringer med at opbløde L409 allerede fra starten.  Det ved vi, da SF havde formandsposten for Børne- og Skoleudvalget i den periode, hvor udvalget samlede et enigt byråd om at give lærerne bedre forhold end L 409.

Efter OK 18 vil vi ikke vente på en central aftale. Vi vil lokalt gå foran, så vi fortsat kan tiltrække de bedste lærere til vores elever.

I Fredensborg Kommune har byrådet prioriteret skoleområdet højt de næste 12 år, hvor vi vil bruge knap en mia. kr. på at forbedre skolebygninger og udearealer, så de bliver nutidige og optimale rammer for elevernes udvikling og trivsel.

Vi ser et behov for også at opprioritere selve undervisningen og dermed lærernes arbejdsforhold, så lærerne får mere fleksibilitet og forberedelsestid. Herved gives bedre mulighed for at løse nogle af udfordringerne i skolen med mange megaklasser, inklusion og integration.

Vi fremsætter derfor forslag på næste byrådsmøde om, at vi giver et politisk mandat til at forvaltning kan indgå i forhandling med Lærerkreds 36 om at genforhandle, modernisere og forbedre lokalaftalen. ”

 [Vi forsøgte, men vi fik desværre ikke flertal ved budgetforhandlingerne i september måned.]

 September

SF spøger: Skal Fredensborg kommune virkelig holde fast i at bruge Danske Bank?

I disse dage ruller en ny bankskandale i medierne, hvor Danske Bank har fremlagt deres interne undersøgelse og dermed fremstår en hvidvask-skandale af uhyrlige dimensioner.

SF foreslog allerede i 2016 – da Panama-Papers bl.a. afslørede flere bankers aktive medvirken til at gemme bankkunders formuer i internationalt skattely - at byrådet skulle tage initiativ til, at kommunen skulle skifte leverandører og forrentningsforbindelser ud, hvis de snyder i skat i DK eller i EU. Bankernes og rigmænds grådighed undergraver fundamentet for vores velfærdssamfund.

Fredensborg Kommune bruger ligesom 53 andre kommuner i DK Danske Bank til at forvalte skatteborgernes og fællesskabets penge.

Nu må det være på tide, at byrådet sætter foden ned, og skifter Danske Bank ud med en bank, der viser samfundssind, og som vi kan have tillid til. Der er banker nok at vælge imellem.

[Der var flertal for at se tiden an. Hvis DB dømmes ved en retssag, vil kommunen vælge ny bank.]

Oktober

SF kræver en ny fritidspolitik

Jeg valgte at blive i budgetforliget, for at få mest mulig indflydelse på den nye politik, der nu skal besluttes for de nye SFO. Heldigvis er vi i byrådet allerede blevet enige om ikke at sætte forældrebetalingen yderligere op end de 128 kr. /mdr. fra 2019, og at SFOérne kan forblive som i dag, både hvad angår personale og fysiske rammer de næste 3 år.

Men mange andre ting vil skulle besluttes. Jeg vil arbejde for, at flest mulige værdier kan videreføres fra fritidshjemmene.

Et overordnet mål og rammer for en fritidspolitik, skal have en skarp adskillelse mellem skoledagen og fritiden i SFO efter endt skoledag. SFO-livet skal sikre et frirum uden faglige præstationskrav. Fritiden i SFO skal give børnene tid til at mærke og føle, at de er børn, der kan vælge til og fra efter lyst og interesse, og som være ramme om børnenes udvikling af venskaber og sociale relationer og kompetencer. Det vil gøre børn livsduelige og modstandsdygtige, så de kan klare udfordringerne senere i livet.

Men vi bør også fastsætte mål for, hvor mange uddannede pædagoger, der skal være i fritidshjemmene – vi skal vælge en høj andel, og vi skal sikre klare rammer for samarbejdet for overgangen fra børnehave til skole og SFO.

Vi skal invitere forældre og ansatte til et visionært samarbejde om at udvikling de nye SFO i Fredensborg kommune. Skolebestyrelser, områdebestyrelser, elever og politikere skal turde drømme og sætte nye mål for børnenes fritidsliv i SFO.  

[Vi er i fuld gang i en følgegruppe med forældrebestyrelserne med at beskrive SFO-råds opgave ift. at rådgive Skolebestyrelserne, som noget nyt skal bestemme over SFO-livet.]

December

SF: Klimakompensation og rejsepolitik

Et enigt Plan- Miljø- og Klimaudvalget har netop vedtaget at arbejde videre med at undersøge, om vi kan plante træer i kommunen som klimakompensation for kommunens flyrejser. Er det symbolpolitik, som Ulla Hardy Hansen (C) siger til pressen i sidste uge?

I hvert fald ikke, hvis vi samtidig tager fat om det egentlige problem, nemlig de mange flyrejser (for politikere og ansatte). Jeg foreslog på udvalgsmødet – og fik fuld opbakning til - at vi samtidig skal have udarbejdet en rejsepolitik, så vi kan nedbringe antallet af flyrejser mærkbart.  Baggrunden for dette er disse varme fakta:

Kommunens flyrejser (politikere og ansatte) udleder samlet pr. år. ca. 10 tons CO2. Dette er resultatet af ca. 100 enkeltrejser pr. år indenrigs, og 6 henholdsvis 16 enkeltrejser i 2017 og 2018 til Europa. Flyrejser udleder langt mere klimagas end andre transportformer. Her er antal udledt gram CO2  pr. passagerkilometer:  El-bil med solceller: 0 g., bus: 30 g., benzinbil med 4 i bilen: 48 g, tog: 55 g., indenrigsfly: 160 g., lange flyveture: 110 g., (kilde: Greenmatch.dk).

Med en rejsepolitik kan vi ændre vores rejsevaner, så antal flyrejser begrænses mærkbart. Jeg vil meget hellere, at vi tager bus, tog og samkører i bil, når det kan lade sig gøre inden for en rimelig tidshorisont, i stedet for at tage flyet så ofte som i dag. Rejsetiden vil blive forlænget, men ventetiden i lufthavnen vil vi til gengæld undgå.  

Skriv første kommentar

Email again: