SF's tale ved budget 2019-22

SF's tale ved 2. behandling af budgettet 2019 - 22.

Af Hanne Berg

SF er med i budgetforliget, fordi det er i hovedtræk er blevet et ganske fornuftigt budget.

Det skal ikke være en hemmelighed, at SF havde ønsket mere velfærd til børn og ældre, men selv med kommunens bugnende kassebeholdning kan vi ikke benytte os af den, fordi regeringen har lagt så snærende bånd for kommunerne med stramme drifts- og anlægsrammer. 

Budgettet i år fortsætter sidste års store anlægsbudget, som SF støtter. Der er helt grundlæggende et behov for at udvikle vores bymiljøer, der blev udbygget dengang i 1970-erne, og nu efter 50 år har brug for fornyelse og udvikle.

Desuden er skoleprojektet med fornyelse af alle kommunens skoler visionært og flot. Jeg glæder mig til at vi kommer i gang med fornyelsen af Kokkedal Skole næste år, og senere kommer til de andre byers skoler.

Vi skal dog ikke glemme indholdet i skolerne, og derfor er jeg glad for det lille løft SF har fået med i budgettet, til en målrettet indsats for udsatte skoleelever i 7.-9. klasse, til faglig udvikling og trivsel.

Jeg er glad for Nivå Gymnastikforening får tilført 13 mio. kr. til Gymnastikkens Hus i Kokkedal, hvilket er fantastisk dejligt for de mange brugere. Jeg er også glad for at projekt svømmehal +modernisering af Nivå bibliotek stadig er med i budgettet, og indgår i planerne om ”Generationernes Hus”.

På driftsbudgettet er jeg glad for, at de mindste børn på 0-2 år- området har fået et serviceløft igen i år. Det er skønt, at de i de første leveår kan få mere omsorg og opmærksomhed i vuggestuen. Det er et oplagt behov for at forbedre de mindste borgeres tryghed og udvikling, og i Fredensborg kommune er det min og SF´s vision, at vi skal være længst fremme med høj kvalitet på børneområdet.

Budgettet for vores borgere med handicap og udsatte børn og unge får tilført knap 23. mio. kr. Det er fordi vi skal yde alle den nødvendige hjælp efter lovgivningens krav, og derfor er det godt, at vi afsætter midler til den nødvendige støtte til disse borgere. Desuden har vi fået penge til en midlertidig handicapadgang til Nivå Strandpark allerede fra sommeren 2019, så alle kan få adgang til hav og strand igen.

Vi får også ansat en kulturkoordinator – det bliver dejligt at opleve, hvordan kulturlivet kan blomstre, lidt med hjælp fra en kulturkoordinator. Og skønt, at SF tog initiativ til at bevilge en pulje på 100.000 kr./ år til ”Mere liv i bymidterne”. De skal bruges til aktiviteter, som foreninger og aktive skaber, til glæde for fællesskabet i bymidterne.

Så er SF glad de 400.000 kr. x 2, der de næste par år kan anvendes til navngivning og skiltning af gang-og cykelstier inde i byerne. Det er vigtigt at vores infrastruktur for bløde trafikanter får ”synlighed” og som også kan være med til at skabe ”by-identitet” med lokale navne.

Ældreområdet trænger til en kærlig hånd. Den kunne vi desværre ikke række i år, selv om antallet af ældre stiger, og det er svært at tiltrække og fastholde tilstrækkeligt personale i ældresektoren.

Derfor har SF og Enhedslisten krævet, at vi får gennemført en analyse af ældreområdet: Har vi et efterslæb på ældreområdet, hvilken størrelsesorden har efterslæbet, og skal vi reelt set have Folketinget til at hjælpe os med de stigende udgifter, som vi muligvis slet ikke kan imødekomme, så længe vi er lagt i Regeringens stramme sele for driftsudgifterne i kommunerne.  

Jeg vil slutte af med min store skuffelse over, at vi ikke kunne bevare vores fritidshjem.

SF kæmpede gennem hele budgetforhandlingen for at bevare vores fritidshjem, men der var et klart flertal i byrådet for at nedlægge dem. Den umiddelbare anledning var, at flertallet ville have fat i pengene i forældrenes lommer, og har nu under folkeskolelovens rammer for SFO kunnet hæve betalingen med 120 kr. pr. mdr. Den ekstra forældrebetaling går desværre ikke til bedre fritid for børnene, men til andre opgaver i kommunen. SF er glad for, at vi trods alt med budgetforligt kan bevare normeringen i SFO-erne og personalet, og en pædagog-uddannet ledelse.

Jeg vil personligt de næste år kæmpe for, at vi i SFO- regi kan bevare så mange af de værdier og principper, som kendetegnede vores fantastiske fritidshjem: En klar adskillelse mellem skoledagen og fritiden i SFO, uden tests og præstationskrav, og med tid til social - og personlig dannelse, og tid til at slappe af, og hygge med vennerne efter en lang skoledag. Der skal være tid til bare at være barn.

Politisk kan vi f.eks. fastsætte klare og selvstændige rammer og mål for SFO-delen og ikke kun for vores skoler, og vi kan på den måde fortsat se dem som adskilte enheder, der opfylder hver deres forskellige formål – en skole/undervisningsdel og en fritidspædagogisk del. Inddragelse af forældre og personale bliver afgørende vigtig i udviklingen af de nye rammer for SFO.

Desuden skal vi sikre samarbejdet og trygge overgange, når børnene skal skifte fra børnehaver til SFO.  

Nu vil jeg slutte min tale. Tak til fagforeninger, tillidsfolk og medarbejdere i administrationen for jeres input og gode arbejde. Uden jer ville budgettet mangle jordforbindelse. Tak til borgmesteren for et stort arbejde med at samle trådene.

Skriv første kommentar

Email again: